Προμήθεια σκαλωσιάς αλουμινίου 4 μ. (πιστοποιημένη) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πέλλας
Θέμα: Προμήθεια σκαλωσιάς αλουμινίου 4 μ. (πιστοποιημένη) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πέλλας
Ημ/νια: 17/08/2022 14:05:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ14ΩΞΤ-Μ2Η

επισκευή οχημάτων
Θέμα: επισκευή οχημάτων
Ημ/νια: 17/08/2022 13:40:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΓ1ΩΞΤ-944

Ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πέλλας», Α.Μ.21/2019, Πρ/μου:366.000,00€ με το ΦΠΑ
Θέμα: Ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πέλλας», Α.Μ.21/2019, Πρ/μου:366.000,00€ με το ΦΠΑ
Ημ/νια: 17/08/2022 12:09:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 605ΒΩΞΤ-Λ9Σ

Προμήθεια τζαμιών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Προμήθεια τζαμιών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 17/08/2022 11:43:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΜ2ΩΞΤ-ΥΞΙ

Προμήθεια προστατευτικού plexiglass για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας Δημαρχείου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Θέμα: Προμήθεια προστατευτικού plexiglass για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας Δημαρχείου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Ημ/νια: 17/08/2022 11:39:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ5ΛΩΞΤ-ΞΧΒ